Jezeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawedziach pionowych to mozliwosci odksztalcenia takiej plyty ulegaja jeszcze wiekszym ograniczeniom

Jeżeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawędziach pionowych to możliwości odkształcenia takiej płyty ulegają jeszcze większym ograniczeniom. Największą swobodę odkształceń ma przekrój środkowy, tzn. przekrój w osi symetrii płyty, dlatego też on właśnie decyduje o nośności płyty. W miarę wydłużenia płyty, a więc oddalania się przekroju środkowego płyty od usztywnionych krawędzi pionowych, zmniejsza się ich wpływ na przekrój środkowy. Przyjmuje się, że jeżeli przekrój środkowy jest oddalony od usztywnionych krawędzi pionowych więcej niż na wysokość płyty, to wpływ usztywnienia krawędzi pionowych na przekrój środkowy zanika, czyli k = 1. Continue reading „Jezeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawedziach pionowych to mozliwosci odksztalcenia takiej plyty ulegaja jeszcze wiekszym ograniczeniom”

Wracajac do schematu wyodrebnionej plyty obciazonej mi swojej górnej i dolnej krawedzi silami na mimosrodzie, nalezy nieco dokladniej rozpatrzyc jej prace

Wracając do schematu wyodrębnionej płyty obciążonej mi swojej górnej i dolnej krawędzi siłami na mimośrodzie, należy nieco dokładniej rozpatrzyć jej pracę. Jak wiadomo, nośność każdego elementu nie krępego, a więc także płyty ściennej, zależy w dużej mierze od jej smukłości i warunków podparcia. Przy obliczaniu elementów prętowych postępujemy w ten sposób, że wpływ warunków podparcia uwzględniamy zmieniając długość pręta na odpowiednio dobraną długość obliczeniową która jest podstawą dla określenia smukłości pręta. W przypadku płyt ściennych postępować będziemy analogicznie. Dla płyty podpartej na dwu krawędziach współczynnik k = 1. Continue reading „Wracajac do schematu wyodrebnionej plyty obciazonej mi swojej górnej i dolnej krawedzi silami na mimosrodzie, nalezy nieco dokladniej rozpatrzyc jej prace”

Najczesciej beda to sily styczne

Najczęściej będą to siły styczne. Siły styczne, przy pionowym obciążeniu zespołu płyt powstają wtedy, gdy każda z sąsiednich płyt, w przypadku myślowego ich rozdzielenia, odkształciłaby się pod wpływem przypadającego na nią obciążenia o inną wartość M ponieważ, ze względu na nierozdzielność, połączenia, odkształcenia wspólnej krawędzi sąsiednich płyt są zawsze jednakowe, muszą powstać dodatkowe siły krawędziowe T, które spowodują równość odkształceń wspólnej krawędzi sąsiednich płyt. Siły krawędziowe T powstaną nie tylko wtedy, gdy jednostkowe obciążenia sąsiednich płyt będą różne, ale także wtedy, gdy przy jednakowych jednostkowych obciążeniach sąsiednich płyt różnić się one będą materiałem będą miały inny współczynnik sprężystości. Siły krawędziowe powstają również wtedy, gdy zespół płyt jest zginany będzie to przedmiotem rozważań w p. 2. Continue reading „Najczesciej beda to sily styczne”

Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze

Zakłada się tu, że płyty nie wykonują obrotu na podporze. Jeżeli występuje tylko częściowe utwierdzenie płyt na podporze poprzez dociśnięcie ich krawędzi płytami ściennymi wyższych kondygnacji to trzeba przyjąć, że płyta ma możliwość wykonania pewnego obrotu na podporze. Następuje wtedy przesunięcie wypadkowej reakcji płyty ku krawędziom płyty ściennej. Jeżeli podparcie płyty zapewnia zupełnie swobodny jej obrót na podporze. Kształt wykresu oddziaływań oraz ich zasięg c zależny jest od sztywności giętej stropu oraz cech sprężysto plastycznych materiałów, z których wykonane są strop i ściana. Continue reading „Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze”

Nosnosc zlacz pionowych Zlacza pionowe wykonuje sie zwykle szczególnie dla budynków srednich i wysokich, jako zlacza dyblowe

Nośność złącz pionowych Złącza pionowe wykonuje się zwykle szczególnie dla budynków średnich i wysokich, jako złącza dyblowe. Złącza te pracować mogą albo, jako sztywne -nanonolityczne, albo jako sztywno-podatne. Jeżeli przyczepność w złączu zapewnia pełną współpracę w płaszczyznach styku między prefabrykatem a wypełnieniem, mamy wtedy złącze sztywne pracujące w fazie I. Jeżeli zaś zniszczenie złącza poprzedzone jest zerwaniem przyczep nawet w płaszczyznach stykowych między prefabrykowaną płytą a wypełnieniem złącza mamy wtedy złącze sztywno-podatne pracujące w fazie II. Jako stan zniszczenia złącza uważa się ścięcie dybli w płaszczyźnie równoległej do krawędzi prefabrykowanej płyty, niezależnie od tego czy ścięcie to przebiega przez płytę -II, czy przez beton wypełniający złącz. Continue reading „Nosnosc zlacz pionowych Zlacza pionowe wykonuje sie zwykle szczególnie dla budynków srednich i wysokich, jako zlacza dyblowe”

Sprawdza sie wtedy na zginanie dwukierunkowe myslowo wydzielony slup

Sprawdza się wtedy na zginanie dwukierunkowe myślowo wydzielony słup, którego szerokość licząc od nieusztywnionej krawędzi, nie może być większa niż: – 3/4 wysokości płyty ściennej, tj. 0,751vp, – szerokość pojedynczej płyty, – odległość od nieusztywnionej krawędzi do krawędzi najbliższego otworu. Przyłożenie siły skupionej wymaga za każdym razem sprawdzenia naprężeń w strefie docisku. Wymaga się zachowania warunku gdzie: s w – współczynnik pewności, N m – siła skupiona, Rb – obliczeniowa wytrzymałość betonu płyty ściennej, OJ – współczynnik zwiększający Fd – pole powierzchni, na które działa obciążenie skupione, F – pole powierzchni współpracującej przy przejmowaniu pionowego. W przypadku gdy obciążenie skupione nie jest przykładane w sposób równomierny, np. Continue reading „Sprawdza sie wtedy na zginanie dwukierunkowe myslowo wydzielony slup”

Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego

Nośność ściany w strefie złącza poziomego Niezależnie od sprawdzenia ściany jako całości – czego dokonujemy dla jej środkowej części – zachodzi konieczność sprawdzenia jej w strefie złącza poziomego. Szerokość powierzchni wsporczej płyty może być bowiem o wiele mniejsza niż jej grubość, a ponadto działa również szereg niekorzystnych wpływów dodatkowych. Współczynnik mH charakteryzuje nośność i odkształcalność złącza. Uwzględnia on szereg niezależnych wpływów, a mianowicie: – nierównomierność rozkładu naprężeń spowodowaną wpływem mimośrodu i odkształcalnością materiałów złącz (różne współczynniki sprężystości różnych części złącza: El =1= E2) – wpływ zaprawy jej grubości, powierzchni i wytrzymałości; – wpływ zwiększonej wytrzymałości betonu w miejscach lokalnych docisków; – wpływ rozciągania czoła płyty spowodowany obrotem stropu w złączu W wyniku przeprowadzonych badań, ustalono empiryczne warto ści współczynników mH w zależności od rodzaju zastosowanych złącz. Współczynniki te wahają się dla ścian zewnętrznych od 0,80 do 0,35, a dla ścian wewnętrznych od 0,80 do 0,50. Continue reading „Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego”

Przyrost mimosrodu ile zalezny jest od schematu statycznego plyt, przy czym najwieksze odksztalcenia dodatkowe wystepuja przy stalym mimosrodzie na wysokosci sciany

Przyrost mimośrodu ile zależny jest od schematu statycznego płyt, przy czym największe odkształcenia dodatkowe występują przy stałym mimośrodzie na wysokości ściany. Rośnie też odpowiednio wartość momentu. Pod wpływem działającego obciążenia występują nie tylko odkształcenia doraźne, ale także narastające z biegiem czasu pod wpływem pełzania betonu odkształcenia długotrwałe, co zmienia rozkład momentów w elemencie. Przykładowy wpływ pełzania na rozkład momentów w wyodrębnionych trzech kondygnacjach budynku. Przyjęto w normie BW-74/8812-01 współczynniki korygujące p zależne od wytrzymałości i odkształcalności betonu (rodzaju betonu) z uwzględnieniem wpływu obciążeń długotrwałych. Continue reading „Przyrost mimosrodu ile zalezny jest od schematu statycznego plyt, przy czym najwieksze odksztalcenia dodatkowe wystepuja przy stalym mimosrodzie na wysokosci sciany”

Warunki te spelniaja polaczenia monolityczne

Warunki te spełniają połączenia monolityczne, połączenia betonowe z wpustem, połączenia betonowe, w których ściana usztywniana wpuszczona jest na głębokość co najmniej 30 mm między ściany usztywniające, oraz połączenia żelbetowe, w których na wysokości kondygnacji zastosowano co najmniej 3 pręty we wzajemnych odległościach nie większych niż 80 cm. Na nośność ściennych płyt betonowych poddanych działam u obciążenia równomiernie rozłożonego, oprócz omówionych warunków podparcia, wpływają: mimośrody przyłożenia obciążenia, smukłość płyty oraz odkształcalność betonu z uwzględnieniem długotrwałego działania obciążenia. W płytach ściennych, ze względu na proporcje wymiarów Ch v/lv > 1/25) oraz stosunkowo duże mimośrody wstępne, nie musimy się obawiać utraty stateczności, tj. raptownego, prowadzącego do zniszczenia narastania odkształceń po przekroczeniu pewnej krytycznej wartości siły. Występuje natomiast ugięcie na skutek mimośrodowego przyłożenia siły obciążającej. Continue reading „Warunki te spelniaja polaczenia monolityczne”

Nowoczesna architektura : Nowa propozycja Art / Studio PA w Taipei City

Dzięki uprzejmości PA Studio PA (Process-based Architecture) Studio podzieliło się z nami swoją propozycją dla Nowego Muzeum Sztuki w Tajpej, które zdobyło wyróżnienie.
Ich projekt obejmuje ogromny sześcian na miejskim placu.
Wewnętrzna przestrzeń tego zawieszonego sześcianu jest zintegrowana i nie została podzielona na określone piętra, jak zwykłe budynki.
Składa się z kilku ruchliwych galerii, w których ściany zewnętrzne są również dobrym miejscem do wyświetlania dzieł sztuki.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Nowoczesna architektura : Nowa propozycja Art / Studio PA w Taipei City”