POJĘCIA PODSTAWOWE TEORII NOŚNOŚCI GRANICZNEJ ELEMENTOW ZGINANYCH

width=700W zachowaniu się konstrukcji poddanych działaniu powoli narastających obciążeń wyodrębnić można dwa główne stadia, a mianowicie:

  1. a) stan bezpieczny (użytkowy), będący stanem równowagi statecznej, gdy każdemu skończonemu przyrostowi obciążenia towarzyszy skończony przyrost sił wewnętrznych i odkształceń,
  2. b) stan granicznej nośności (stan. zniszczenia), w którym konstrukcja traci zdolność do przenoszenia obciążeń i przy nie rosnącej intensywności obciążeń zewnętrznych staje się układem geometrycznie zmiennym ..

Teoria nośności granicznej zajmuje się analizą tego ostatniego stadium pracy konstrukcji oraz ustaleniem odpowiednich metod projektowania, zapewniających konstrukcji żądany zapas bezpieczeństwa. Analiza sprężysta nie może odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z konstrukcją sprężysto-plastyczną po przekroczeniu granicy sprężystości materiału i nie jest w stanie opisać zjawisk, jakie towarzyszą stanowi zniszczenia. Na podstawie obserwacji konstrukcji stalowych i żelbetowych proponowano metody obliczeń, które starały się lepiej uwzględnić rzeczywiste własności materiałów konstrukcyjnych. Te ulepszenia dotyczyły jednak głównie metod wymiarowania przekrojów, a nie analizy rozprowadzenia sił wewnętrznych. W rezultacie zaakceptowano takie niekonsekwentne stanowisko, że siły wewnętrzne w konstrukcjach hiperstatycznych wyznaczano w założeniu Iiniowo-sprężystego zachowania się materiału, wymiarowanie przekroju zaś dokonywano w oparciu o tzw . stan graniczny przekroju, będący w istocie idealizacją plastycznego zachowania się materiału konstrukcyjnego. [Zobacz też : bricomarche jarocin , olx głogów , gięcie blach teoria]

Nielogiczność tę usuwa teoria nośności granicznej, wprowadzając zgodność pomiędzy założeniami leżącymi u podstaw . 0bliczania sił wewnętrznych w konstrukcji, a założeniami leżącymi 11 podstaw wymiarowania przekrojów na ich graniczną nośność.

Wyznaczenie nośności granicznej, .konstrukcji sprężysto-plastycznej może być osiągnięte w dwojaki. sposób. Jeden z nich polega na śledzeniu całego procesu jej zachowania się pod działaniem narastających oddziaływań zewnętrznych, począwszy od stanu idealnie sprężystego, paprzez stany sprężysto-plastyczne, aż do stanu zniszczenia. Podejście takie napotyka trudności matematyczne, ograniczające możliwość uzyskania efektywnych rozwiązań. Drugie podejście, reprezentowane przez teorię nośności granicznej zajmuje się wyłącznie stanem zniszczenia. Analizę przeprowadza się w oparciu o sztywno-plastyczny model materiału.

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin gięcie blach teoria olx głogów