Metoda Szukiewicza

Metoda Szukiewicza . W metodzie tej stosuje się tylko alkohol, który w stanie pary przechodzi nad katalizator w temperaturze 4000C dając butadien. Otrzymany butadien oddziela się następnie od innych produktów reakcji. Aparatura jest podobna do aparatury poprzednio opisanej; składa się ona z wielu rur długości 300 cm, o średnicy 1,5 cala, ogrzewanych przeponowo za pomocą soli stopionej. Katalizator regeneruje się przez spalenie osiadłego na nim węgla w strumieniu powietrza. Continue reading „Metoda Szukiewicza”

przepuszczanie alkoholu nad katalizatorem

Rozpatrując oba te procesy z punktu widzenia inżynierii chemicznej jasne jest, że ani zamiana alkoholu w stan pary, ani. przepuszczanie alkoholu nad katalizatorem nie jest procesem trudnym. Metody te stanowią kontrast w stosunku do skomplikowanych urządzeń wysokociśnieniowych, jakie muszą być stosowane przy otrzymywaniu pochodnych z ropy naftowej, jak również w stosunku do dość skomplikowanych syntez z acetylenu. Oczywiście we wszystkich tych procesach butadien musi być oddzielany i oczyszczany. Do otrzymywania GR-S (Buna S) musi być stosowany butadien o czystości 98,5010. Continue reading „przepuszczanie alkoholu nad katalizatorem”

Waly kól lancuchowych

Wały kół łańcuchowych należy ustawić prostopadle do osi podłużnej przenośnika. Koła łańcuchowe powinny parami jednocześnie przylegać do rolek łańcucha lub do przegubów płyt, łańcuchy zaś ściśle opinać koła. Elementy ramy muszą być prostoliniowe, przeciwległe belki równoległe. Półki korytek przeznaczone do zamocowania łożysk muszą być w jednej płaszczyźnie, by zapewnić poziomy układ wałków. Otwory dla śrub przymocowujących łożyska do ramy muszą być tak wykonane, aby zabezpieczały równoległość wałów między sobą oraz ich prostopadłość do osi przenośnika. Continue reading „Waly kól lancuchowych”

Dopuszczalna zawartosc pylów

Piasek może być kopalny, rzeczny lub z kruszenia skał. Nie powinien zawierać części organicznych, zanieczyszczeń pylastych lub gliniastych oraz zwietrzałych ziarn mineralnych. Dopuszczalna zawartość pyłów nie powinna przekraczać 3%; przez pył należy rozumieć zanieczyszczenia określone przez płukanie według PN; B-196. Zawartość ziarn powyżej 2 mm w piasku kopalnym lub rzecznym nie powinna: przekraczać 10%, a ziarn poniżej 0,074 mm – 5%. W piaskach kruszonych ilości te powinny odpowiednio wynosić 10 i 20% w stosunku do ciężaru odpowiedniego gatunku piasku. Continue reading „Dopuszczalna zawartosc pylów”

Podzialu na pasma dla ustroju plytowo-slupowego przedstawiono

Podziału na pasma dla ustroju płytowo-słupowego przedstawiono. Widzimy zmniejszenie (w porównaniu z tradycyjnym podziałem stosowanym w stropach grzybkowych) szerokości pasma podporowego w przekroju podporowym (z 0,5 L do 0,4 L). Ponadto w strefie podporowej (0,2 L x 0,2 L) występuje dodatkowe dozbrojenie dla przeniesienia średniego momentu tej strefy. W strefie podporowej niezależnie od działania momentów zginających o znacznej intensywności występują duże siły poprzeczne mogące spowodować zniszczenie płyty przez przebicie. Przebicie to nie ma nigdy charakteru ścięcia równoległego do pobocznicy słupa, a zawsze następuje wypchnięcie bryły betonu o kształcie zbliżonym do ściętego ostrosłupa – zależnym od rodzaju zbrojenia. Continue reading „Podzialu na pasma dla ustroju plytowo-slupowego przedstawiono”

Budownictwo wczoraj i dzis : Z biblioteki Philipa Johnsona

Konserwacja Birch Books Kampania Kickstarter rozpoczęta przez właściciela Birch Books Conservation Birch Cooper obejrzy bibliotekę kolekcji Glass House Philipa Johnsona zebranych w nowej książce.
Biblioteka Philipa Johnsona: Selekcje ze szklanego domu.
Zaprojektowany jako źródło informacji dla architektów, miłośników architektury i ogółu społeczeństwa, książka będzie oświetlać wiele filozofii i ideologii, które Johnson przyczynił się do amerykańskiego modernizmu.
Wyróżnione pod osłoną będzie 100 selekcji, które zostały sfotografowane i zbadane z krótkim streszczeniem przez autorów, oprócz spisu inwentarza wszystkich książek zawartych w bibliotece Studio Philip Johnson.
Z przewidywaną datą publikacji na jesień tego roku będzie to pierwsza publikacja Birch Books Conservation. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Z biblioteki Philipa Johnsona”

Nowoczesna architektura : Aktualizacja: Muzeum Erdos / MAD

Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Muzeum Erdos MAD w Mongolii Wewnętrznej, wizje dały nam futurystyczną formę podobną do kropli, która została zaplanowana dla Ordos.
zaprojektowany, ale jeszcze nie skonstruowany plan urbanistyczny.
Teraz, kilka lat później, firma świętuje ukończenie muzeum i można w pełni docenić finalny efekt zarówno formy, jak i jej materialności.
MAD udostępnił nam film o ukończonym projekcie i mamy nadzieję, że Ci się spodoba! Więcej informacji o projekcie po przerwie.
Zaprojektowany, aby wspierać nowe duchy w mieście, które było niczym innym jak Gobi, Muzeum Sztuki i Miasta jest skrzyżowaniem dla społeczności pracującej nad interpretowaniem lokalnych tradycji w nowym miejskim kontekście. Continue reading „Nowoczesna architektura : Aktualizacja: Muzeum Erdos / MAD”