Tasme zaklada sie w nastepujacy sposób

Od dokładności montażu, taśmy zależna jest zarówno jej długotrwałość jak też regularność pracy samego przenośnika. Taśmę zakłada się w następujący sposób: z początku taśmę rozwija się na wyrównanym miejscu i odmierza potrzebną jej długość. Następnie odsuwa się bęben napinający do skrajnego punktu wyjściowego, uzyskując w ten sposób najmniejszy odstęp pomiędzy środkami skrajnych bębnów, po czym wciąga się ,taśmę na rolki i układa równo bez skrzywienia. Taśma powinna być ściśle ustawiona w osi w stosunku do rolek podtrzymujących, zarówno roboczych jak i jałowych. W przypadku nie zachowania, tego brzegi taśmy mogą ulec uszkodzeniu od tarcia o podstawę przenośnika, powierzchnia zaś taśmy – od tarcia o krawędzie rolek ułożonych nieckowo, Przy układaniu taśmy końce jej umieszcza się po stronie nośnej (roboczej), po czym przystępuje się do jej naciągania. Continue reading „Tasme zaklada sie w nastepujacy sposób”

Asfalt Jako lepiszcze asfaltowe

Uziarnienie piasku powinno mieścić się wewnątrz pola granicznych krzywych dla asfaltu piaskowego. Jako wypełniacz stosuje się mączki mineralne, najczęściej wapienne, pochodzące ze zmielenia Zwartych wapieni o właściwościach przepisanych normami dla wypełniaczy. Do nawierzchni kwasoodpornych z asfaltu piaskowego należy stosować wypełniacz nie podlegający działaniu kwa- sów (np. kwarcytowy, granitowy, bazaltowy). Asfalt Jako lepiszcze asfaltowe stosuje się asfalt drogowy D 35, D 50 i D 70 według PN-56/C-96170; do mas półplastycznych są stosowane asfalty D 35 i D 50, a do mas plastycznych asfalty D 50 i D 70. Continue reading „Asfalt Jako lepiszcze asfaltowe”

Temperatura piasku przed dodaniem wypelniacza i asfaltu

Dla dróg pozamiejskich nadmiar asfaltu powinien być większy niż na drogach miejskich i osiedlach. Przygotowanie mas Przygotowanie masy polega na: a) podgrzaniu piasku i usunięciu ziarn powyżej 2 mm oraz zanieczyszczeń pyłowych, b) wymieszaniu z wypełniaczem, c) otoczeniu w mieszarce gorącym asfaltem. Temperatura piasku przed dodaniem wypełniacza i asfaltu powinna wynosić 190 -; – 220 oC. Temperatura asfaltu nie może przekraczać 180 Oc dla asfaltu D 35, a dla asfaltu D 50 – 165 C, wreszcie 155 C dla asfaltu D 70. Masa powinna być jednorodna, wykazywać dobre otoczenie ziarn asfaltem, nie może mieć skupień ani grudek nie wymieszanego wypełniacza lub przypadkowych zanieczyszczeń. Continue reading „Temperatura piasku przed dodaniem wypelniacza i asfaltu”

Dla podpór przy krawedziowych czy przy naroznych wykresy momentów zginajacych przestaja byc kolowo symetryczne

Dla podpór przy krawędziowych czy przy narożnych wykresy momentów zginających przestają być kołowo symetryczne. Niemniej jednak w wyniku analizy okazało się możliwe dopuszczając pewien błąd założenie, że wykresy te są kołowo-symetryczne, czyli założenie analogii kołowej rozkładu momentów zginających w strefie podporowej. Błąd ten nie jest duży, co dla przypadku podpory narożnej płyty kwadratowej o a/L = 1/3. Przyjęcie analogii kołowej uwarunkowuje co jest bardzo wygodne zbrojenie strefy podporowej jedynie w zależności od wartości reakcji podporowej i średnicy podpory. Okazało się, że w zakresie stosowanych w ustrojach płytowo-słupowych wielkości powierzchni podparcia, można z niewielkim błędem przyjąć stały zasięg strefy podporowej, tj. Continue reading „Dla podpór przy krawedziowych czy przy naroznych wykresy momentów zginajacych przestaja byc kolowo symetryczne”

Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze

Zakłada się tu, że płyty nie wykonują obrotu na podporze. Jeżeli występuje tylko częściowe utwierdzenie płyt na podporze poprzez dociśnięcie ich krawędzi płytami ściennymi wyższych kondygnacji to trzeba przyjąć, że płyta ma możliwość wykonania pewnego obrotu na podporze. Następuje wtedy przesunięcie wypadkowej reakcji płyty ku krawędziom płyty ściennej. Jeżeli podparcie płyty zapewnia zupełnie swobodny jej obrót na podporze. Kształt wykresu oddziaływań oraz ich zasięg c zależny jest od sztywności giętej stropu oraz cech sprężysto plastycznych materiałów, z których wykonane są strop i ściana. Continue reading „Zaklada sie tu, ze plyty nie wykonuja obrotu na podporze”

Jezeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawedziach pionowych to mozliwosci odksztalcenia takiej plyty ulegaja jeszcze wiekszym ograniczeniom

Jeżeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawędziach pionowych to możliwości odkształcenia takiej płyty ulegają jeszcze większym ograniczeniom. Największą swobodę odkształceń ma przekrój środkowy, tzn. przekrój w osi symetrii płyty, dlatego też on właśnie decyduje o nośności płyty. W miarę wydłużenia płyty, a więc oddalania się przekroju środkowego płyty od usztywnionych krawędzi pionowych, zmniejsza się ich wpływ na przekrój środkowy. Przyjmuje się, że jeżeli przekrój środkowy jest oddalony od usztywnionych krawędzi pionowych więcej niż na wysokość płyty, to wpływ usztywnienia krawędzi pionowych na przekrój środkowy zanika, czyli k = 1. Continue reading „Jezeli wprowadzimy usztywnienie na dwu krawedziach pionowych to mozliwosci odksztalcenia takiej plyty ulegaja jeszcze wiekszym ograniczeniom”

Budownictwo wczoraj i dzis : Z biblioteki Philipa Johnsona

Konserwacja Birch Books Kampania Kickstarter rozpoczęta przez właściciela Birch Books Conservation Birch Cooper obejrzy bibliotekę kolekcji Glass House Philipa Johnsona zebranych w nowej książce.
Biblioteka Philipa Johnsona: Selekcje ze szklanego domu.
Zaprojektowany jako źródło informacji dla architektów, miłośników architektury i ogółu społeczeństwa, książka będzie oświetlać wiele filozofii i ideologii, które Johnson przyczynił się do amerykańskiego modernizmu.
Wyróżnione pod osłoną będzie 100 selekcji, które zostały sfotografowane i zbadane z krótkim streszczeniem przez autorów, oprócz spisu inwentarza wszystkich książek zawartych w bibliotece Studio Philip Johnson.
Z przewidywaną datą publikacji na jesień tego roku będzie to pierwsza publikacja Birch Books Conservation. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Z biblioteki Philipa Johnsona”

Nowoczesna architektura : Aktualizacja: Muzeum Erdos / MAD

Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Muzeum Erdos MAD w Mongolii Wewnętrznej, wizje dały nam futurystyczną formę podobną do kropli, która została zaplanowana dla Ordos.
zaprojektowany, ale jeszcze nie skonstruowany plan urbanistyczny.
Teraz, kilka lat później, firma świętuje ukończenie muzeum i można w pełni docenić finalny efekt zarówno formy, jak i jej materialności.
MAD udostępnił nam film o ukończonym projekcie i mamy nadzieję, że Ci się spodoba! Więcej informacji o projekcie po przerwie.
Zaprojektowany, aby wspierać nowe duchy w mieście, które było niczym innym jak Gobi, Muzeum Sztuki i Miasta jest skrzyżowaniem dla społeczności pracującej nad interpretowaniem lokalnych tradycji w nowym miejskim kontekście. Continue reading „Nowoczesna architektura : Aktualizacja: Muzeum Erdos / MAD”

Budownictwo wczoraj i dzis : Parc Paysager des bords de Seine Proposal / AWP i HHF

Firmy architektoniczne AWP i HHF udostępniły nam swoją pierwszą nagrodę w konkursie Parc Paysager des bords de Seine w Carri-re-Sous-Poissy we Francji.
Projekt składa się z trzech małych budynków i 10 szaleństw dla parku krajobrazowego nad brzegiem Sekwany.
Pracując wzdłuż dzielnic mieszkaniowych, jesteśmy zaproszeni przez ten projekt, by zamieszkać w dużym, miejskim pokoju godnym Paryża.
wspaniałe bulwary tarasowe.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Parc Paysager des bords de Seine Proposal / AWP i HHF”