kwas octowy

Do najważniejszych produktów i półproduktów otrzymywanych z acetylenu należą: 1. kwas octowy będący ważnym półproduktem stosowanym do otrzymywania sztucznego jedwabiu, syntetycznych tworzyw organicznych, barwników, materiałów wybuchowych itp. 2. alkohol etylowy stosowany jako rozpuszczalnik do barwników, materiałów wybuchowych i różnych chemikalii oraz jako paliwo do motorów; 3. aceton stosowany przy produkcji materiałów wybuchowych, lakierów oraz w wielu licznych procesach; 4. Continue reading „kwas octowy”

Znaczenie karbidu, a przez to i wegla jako podstawowego surowca nigdy nie bylo w pelni doceniane

Znaczenie karbidu, a przez to i węgla jako podstawowego surowca nigdy nie było w pełni doceniane. Dane produkcyjne. Przykładowo opiszemy tutaj nieczynne obecnie zakłady o możliwościach produkcyjnych około 6000 ton kauczuku miesięcznie w oparciu o acetylen jako o podstawowy surowiec . Zakłady zajmowały powierzchnię 3,75km2. Parę produkowano w wysokociśnieniowych kotłach pod ciśnieniem 110 at. Continue reading „Znaczenie karbidu, a przez to i wegla jako podstawowego surowca nigdy nie bylo w pelni doceniane”

Fabryka zuzywala bardzo duze ilosci elektrycznosci, glównie do produkcji karbidu

Zużycie pary w generatorach pracujących pod obciążeniem 18000 kW wynosiło 5,4 kg na kilowat; przy pracy pod obciążeniem 20000 kW zużycie pary podnosiło się do 5,6 a nawet 5,7 kg na kilowat. Fabryka zużywała bardzo duże ilości elektryczności, głównie do produkcji karbidu; przy pełnej pracy karbidowni zużycie energii elektrycznej wynosiło 176000 kW. Do produkcji chloru zużywano 15 000 kW, pozostałe zaś oddziały zużywały 50 000 kW. Dodatkowe ilości energii otrzymywano w razie potrzeby z innych fabryk. Chociaż w pierwotnym założeniu opisane zakłady miały produkować Bunę S3 oraz Bunę 32 i 85, produkowały one jednak również szereg innych chemikalii, głównie pochodne acetylenu, otrzymywano na przykład większe ilości chlorku winylu, a oprócz niego kwas octowy oraz tlenek etylenu. Continue reading „Fabryka zuzywala bardzo duze ilosci elektrycznosci, glównie do produkcji karbidu”

Podluznice zakladane sa w jednej linii poziomej bezposrednio pod poprzeczkami

W celu zachowania większej sztywności rusztowania poprzeczki powinny dotykać jednym końcem muru. Umożliwia to właściwe umocowanie rusztowania do ścian, zapobiegające jego wychylaniu się. Do stężeń poziomych używane są takie same gładkie rury jak na słupki długości ,5,4 m. Podłużnice zakładane są w jednej linii poziomej bezpośrednio pod poprzeczkami. W odległości 1,1 m od poprzeczek, równolegle do podłużnic, montuje się po wewnętrznej stronie zewnętrznego rzędu słupów poręcze z takich samych jak podłużnice. Continue reading „Podluznice zakladane sa w jednej linii poziomej bezposrednio pod poprzeczkami”

Przepisy bezpieczenstwa i konserwacji rusztowan

Przy mocowaniu rusztowań zarówno drewnianych, jak i rurowych do ściany budynku należy w miarę możności unikać pozostawiania gniazd w ścianie dla wbijania haków dla drabin lub rusztowań dwurzędowych. Należy raczej korzystać z otworów okiennych, gdyż wszelkie dziury i wgłębienia w powierzchni ściany zatarte przy rozbieraniu rusztowania stają się następnie prawie zawsze widoczne na tynku, co wywiera niekorzystne wrażenie, zwłaszcza w barwnych tynkach szlachetnych.. Przepisy bezpieczeństwa i konserwacji rusztowań Rusztowania do robót tynkowych jako konstrukcje z natury rzeczy zmienne, stale przystawiane, podwyższane i uzupełniane, jak również narażone na wpływy atmosferyczne, wymagają stałej i ścisłej kontroli. Rusztowania powinny być stale sprawdzane przez kierownictwo budowy, majstrów i brygadzistów, a zauważone niedokładności lub uszkodzenia – niezwłocznie naprawiane. Należy zwłaszcza sprawdzać stan rusztowań po dłuższych przerwach w robotach, jak również po deszczach, burzach i silnych wiatrach. Continue reading „Przepisy bezpieczenstwa i konserwacji rusztowan”

Naciag tasmy przeprowadza sie srubami

Naciąg taśmy przeprowadza się śrubami. Pomiędzy bębnami napędowym a naciągającym na górnym pasie dźwigara rozmieszczone są rolki o układzie nieckowym, podtrzymujące taśmę szerokości 400 mm. Z dołu, pod pasem górnym dźwigara, umocowane są rolki o układzie płaskim do podtrzymywania powrotnej części taśmy. Przenośnik waży zaledwie 450 kg, moc silnika elektrycznego do jego napędu wynosi 2,9 KM. Przenośnik taśmowy członowy. Continue reading „Naciag tasmy przeprowadza sie srubami”

Nawierzchnie z asfaltu piaskowego

Wszystkie trzy: prostopadłe przetną się w jednym punkcie charakterystycznym dla danego piasku. Położenie punktu odpowiadającego badanemu piaskowi, jak również piaskom o uziarnieniu przewidzianym dla ruchu ciężkiego oraz lekkiego. Gdy położenie punktu badanego piasku odbiega znacznie od położenia punktu (na który nastawia się u nas przeważnie w praktyce piaski stosowane do budowy nawierzchni), wówczas w celu otrzymania właściwego uziarnienia trzeba zmieszać ze sobą dwa, a nawet trzy rodzaje piasków. W tym celu ustala się dla każdego z nich odpowiadający mu punkt w trójkącie równobocznym, następnie wykreślnie oblicza się stosunek mieszaniny wyrażony w częściach dla każdego z badanych piasków. Stosunek ten ma na celu utworzenie mieszaniny, której punkt zbiega się z punktem – Projekt normy polskiej Nawierzchnie z asfaltu piaskowego PN-59/MK/3-9 rob. Continue reading „Nawierzchnie z asfaltu piaskowego”

Plyty podparte w sposób niejedorodny

Płyty podparte w sposób niejedorodny Grubość płyt jednokierunkowo pracujących, przy większych ich rozpiętościach, dobierana być musi z warunku maksymalnych ugięć (spełnienie warunku nośności przy typowych obciążeniach nie stwarza trudności). Wprowadza to praktyczne ograniczenie stosowania żelbetowych płyt pełnych do rozpiętości 4,50-4,80 m. Dla większych rozpiętości konieczne się staje stosowanie płyt otworowych lub płyt sprężonych. Rozpiętość żelbetowych płyt pełnych (o grubości 14-16 cm) można zwiększyć przez wprowadzenie dodatkowych podpór pośrednich w postaci nośnych filarków międzyokiennych, nośnych ścianek działowych itp. Na przykład, system W k-70 wprowadza dodatkowe podpory, które pozwalają dla grubości płyty stropowej wynoszącej 115 cm osiągnąć rozpiętość równą 6 m. Continue reading „Plyty podparte w sposób niejedorodny”

Najczesciej beda to sily styczne

Najczęściej będą to siły styczne. Siły styczne, przy pionowym obciążeniu zespołu płyt powstają wtedy, gdy każda z sąsiednich płyt, w przypadku myślowego ich rozdzielenia, odkształciłaby się pod wpływem przypadającego na nią obciążenia o inną wartość M ponieważ, ze względu na nierozdzielność, połączenia, odkształcenia wspólnej krawędzi sąsiednich płyt są zawsze jednakowe, muszą powstać dodatkowe siły krawędziowe T, które spowodują równość odkształceń wspólnej krawędzi sąsiednich płyt. Siły krawędziowe T powstaną nie tylko wtedy, gdy jednostkowe obciążenia sąsiednich płyt będą różne, ale także wtedy, gdy przy jednakowych jednostkowych obciążeniach sąsiednich płyt różnić się one będą materiałem będą miały inny współczynnik sprężystości. Siły krawędziowe powstają również wtedy, gdy zespół płyt jest zginany będzie to przedmiotem rozważań w p. 2. Continue reading „Najczesciej beda to sily styczne”

Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego

Nośność ściany w strefie złącza poziomego Niezależnie od sprawdzenia ściany jako całości – czego dokonujemy dla jej środkowej części – zachodzi konieczność sprawdzenia jej w strefie złącza poziomego. Szerokość powierzchni wsporczej płyty może być bowiem o wiele mniejsza niż jej grubość, a ponadto działa również szereg niekorzystnych wpływów dodatkowych. Współczynnik mH charakteryzuje nośność i odkształcalność złącza. Uwzględnia on szereg niezależnych wpływów, a mianowicie: – nierównomierność rozkładu naprężeń spowodowaną wpływem mimośrodu i odkształcalnością materiałów złącz (różne współczynniki sprężystości różnych części złącza: El =1= E2) – wpływ zaprawy jej grubości, powierzchni i wytrzymałości; – wpływ zwiększonej wytrzymałości betonu w miejscach lokalnych docisków; – wpływ rozciągania czoła płyty spowodowany obrotem stropu w złączu W wyniku przeprowadzonych badań, ustalono empiryczne warto ści współczynników mH w zależności od rodzaju zastosowanych złącz. Współczynniki te wahają się dla ścian zewnętrznych od 0,80 do 0,35, a dla ścian wewnętrznych od 0,80 do 0,50. Continue reading „Nosnosc sciany w strefie zlacza poziomego”