Podzialu na pasma dla ustroju plytowo-slupowego przedstawiono

Podziału na pasma dla ustroju płytowo-słupowego przedstawiono. Widzimy zmniejszenie (w porównaniu z tradycyjnym podziałem stosowanym w stropach grzybkowych) szerokości pasma podporowego w przekroju podporowym (z 0,5 L do 0,4 L). Ponadto w strefie podporowej (0,2 L x 0,2 L) występuje dodatkowe dozbrojenie dla przeniesienia średniego momentu tej strefy. W strefie podporowej niezależnie od działania momentów zginających o znacznej intensywności występują duże siły poprzeczne mogące spowodować zniszczenie płyty przez przebicie. Przebicie to nie ma nigdy charakteru ścięcia równoległego do pobocznicy słupa, a zawsze następuje wypchnięcie bryły betonu o kształcie zbliżonym do ściętego ostrosłupa – zależnym od rodzaju zbrojenia. Wartość siły, jaką jest w stanie przenieść na przebicie płyta, jest zależna nie tylko od parametrów geometrycznych, wytrzymałości betonu i zbrojenia poprzecznego, ale także od intensywności zbrojenia przenoszącego momenty w strefie podporowej. W dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, że połączenie płyty ze słupem ma charakter przegubowy. W niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wygodnie jest, aby połączenie to miało charakter sztywny i mogło przenosić momenty zginające. W takim przypadku jednoczesne działanie momentu zginającego i siły poprzecznej prowadzi do innego charakteru zniszczenia, który umownie można nazwać przebiciem mimośrodowym. Jeśli ustrój płytowo-słupowy realizowany jest metodą podnoszenia lub wypychania, to w obliczeniu płyt uwzględnić należy wpływ deplanacji punktów podparcia. Wielkość wzajemnych przemieszczeń między punktami podparcia zależy od technologii wykonania i wynosi zwykle nie więcej niż 5-20 mm. Ze względu na znaczną wiotkość płyt, wpływ ten nie pociąga zwykle za sobą konieczności dozbrajania płyty, lub też dozbrojenie to jest niewielkie. [patrz też: domowa stacja uzdatniania wody, ile kosztuje wykopanie studni głębinowej, brikomarsze inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: brikomarsze inowrocław domowa stacja uzdatniania wody ile kosztuje wykopanie studni głębinowej